Kwaliteitshandboek

Quest Jeugdpsychologie

I           ALGEMENE INFORMATIE

1.     Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk                                        Quest Jeugdpsychologie           
Regiebehandelaar/praktijkhouder           drs. C.C. Bel-Zoon
Praktijkadres                                         Ommerenveldseweg 1, 4032 NA Ommeren
Telefoon                                               06-42161206
E-mail                                                   quest@pedagoog.net
Website                                                questpsychologie.nl
KvK                                                      Naam: Kid’s Quest, nummer: 30243760
BIG-registratie                                      Orthopedagoog generalist, BIG-nummer 30243760
Academische opleiding                          Klinische Pedagogiek, Universiteit Utrecht;
Postacademische opleiding                   Orthopedagoog Generalist, NVO/RINO Amsterdam
Basisopleidingen                                   Systeemtherapeut, RINO Amsterdam
                                                            EMDR, EMDR kind & jeugd, R. de Beer/C. De Roos
                                                            Speltherapie, Universiteit Leiden
AGB-code praktijk                                 94/056018
AGB-code persoonlijk                            94/006532

2.     Biedt zorg aan in

Generalistische jeugd basis-ggz

3.     Aandachtsgebieden en zorgaanbod


Quest biedt psychologische zorg aan jeugdigen van 2 tot 18 jaar die verwezen zijn door een wettelijke verwijzer (huisarts, gemeente, medisch specialist, jeugdarts) omdat er sprake is of een vermoeden van een stoornis die voldoet aan de criteria van DSM-V. Het aanbod is breed (generalistisch) en gericht op jeugdigen en hun gezinnen (systemisch). Ouders worden intensief bij diagnose en behandeling betrokken, tenzij een jeugdige van 16 jaar of ouder verklaart dit niet te willen.

Het aanbod bestaat uit diagnostiek, behandeling, nazorg en consultatie. Onderzoeksgebieden diagnostiek: cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, neuropsychologische ontwikkeling en anamnese. Bij behandelingen en therapieën maakt Quest zoveel mogelijk gebruik van protocollaire behandelmethodes volgens de richtlijnen van o.a. het Nederlands Jeugdinstituut en het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. Onderzoeksmateriaal is wetenschappelijk getoetst en voldoet aan de normen van COTAN.
Behandelmethodes: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, mentaliseren bevorderende therapie, trauma therapie (o.m. EMDR), technieken uit de speltherapie.

Aandachtsgebieden: internaliserende problematiek, sensitiviteit, hechting, autisme en KOPP.

Cliënten kunnen met deze vermoedens/diagnoses bij Quest terecht

 • Aandachtstekort en gedrag
 • Pervasief
 • Overige kindertijd
 • Depressie en stemmingsstoornissen
 • Angst en dwang
 • Persoonlijkheid, zelfbeeld, identiteit
 • Vermoeden van beginnende persoonlijkheidsstoornis
 • Beginnende eetstoornis
 • Genderidentiteit
 • Slaapstoornis
 • Psychische stoornissen door een somatische aandoening
 • Hechting en KOPP
 • Trauma

4.     Samenstelling van de praktijk


Quest is een zogenaamde ‘solopraktijk’. De indicerend regiebehandelaar is C.C. Bel-Zoon, Orthopedagoog generalist, BIG-nummer 30243760. Zij is tevens coördinerend regiebehandelaar.

5.     Professioneel multidisciplinair netwerk


Dit netwerk bestaat onder meer uit:

 • Huisartsenpraktijken
 • Collega-psychologen en -psychotherapeuten
 • Gemeentelijke wijkteams
 • GGZ-instellingen
 • Specialisten ontwikkeling kinderen (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie)
 • Vaktherapeuten
 • Jeugdarts en consultatiebureau
 • Psychiater
 • Jeugdbescherming
 • Onderwijs

Met toestemming van de cliënt kan het netwerk ondersteuning bieden bij intercollegiaal overleg, aanvullende zorg en/of diagnostiek, consultatie, medicatie, op- en afschalen van de zorg, verwijzing.

Cliënten met zeer dringende vragen kunnen in het weekend en ’s avonds de praktijk via berichtenverkeer bereiken. ’s Nachts, tijdens vakanties en in geval van crisis kunnen zij bij hun huisarts of de huisartsenpost terecht. Daarover worden aan het begin van het behandeltraject afspraken met de eigen huisarts en cliënt gemaakt.

Als zorgprofessional vorm ik een lerend netwerk met de intervisiegroep van de beroepsvereniging NVO. Eén van deze zelfstandig gevestigde zorgverleners is mw. M. Kremer te Amersfoort.

Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

 • Intervisie casuïstiek
 • Delen vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld specialismen of cursussen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Uitwisselen kennis en ervaring praktijkvoering

6.     Contracten met gemeentes en de vergoeding van de zorg

Quest heeft een contract met de Regio Rivierenland voor de gemeentes Buren en Neder-Betuwe. Jeugdigen die in deze gemeentes wonen krijgen de zorg vergoed binnen de voorwaarden van de Jeugdwet. https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/jeugd-ggz

7.     Behandeltarieven

Behandeltarieven, zowel voor zelfbetalers als voor no-show, staan op de website. Evenals de betalingsvoorwaarden en de afspraken over het no-showtarief. Deze worden overeengekomen in een zorgovereenkomst tussen zorgverlener en cliënt.

Alle informatie is hier te vinden: https://questpsychologie.nl/vergoeding-en-tarieven/

8.     Kwaliteitswaarborg

De behandelaar voldoet aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistratie en het lidmaatschap van de beroepsvereniging:

 • Intervisie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen (BIG nummer 89926890331)
 • De beroepscode van de NVO
 • Lid beroepsvereniging NVO
 • Registratie SKJ

Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen https://www.nvo.nl/

9.     Klachten en geschillenregeling

De praktijk heeft een eigen klachtenregeling: https://www.questpsychologie.nl/de-praktijk/

Als we er niet uitkomen kunnen cliënten met klachten en geschillen over de zorgverlener of de behandeling terecht bij de NVO. https://www.nvo.nl/kwaliteit/beroepscode-en-tuchtrecht

10.  Regeling bij vakantie en calamiteiten

Tijdens vakantie of een korte ziekteperiode wordt de behandeling gepauzeerd. Cliënten kunnen met spoedeisende vragen terecht bij hun huisarts of de Huisartsenpost.

Mocht mijn praktijk plotseling sluiten wegens overlijden of andere calamiteiten dan is de voortgang van de zorgverlening geregeld. In de zorgovereenkomst is vastgelegd dat de verwijzer een sleutelrol heeft in de overdracht. Het is gezien de werkdruk en wachtlijsten niet mogelijk om voor alle cliënten eenzelfde vervanger te vinden.

II          HET ZORGPROCES

11.  Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via de website en kunnen deze telefonisch opvragen. https://questpsychologie.nl/

12.  Aanmelding, intake en probleemanalyse

De aanmeldprocedure is als volgt geregeld. Alle stappen worden uitgevoerd door de praktijkhouder.

 • Ouders melden kinderen tot 16 jaar aan, kinderen van 16-18 kunnen dit ook zelf doen. Dit kan per mail of telefonisch. Dit laatste heeft de voorkeur. In veel gevallen zoekt de verwijzer eerst contact met mij om te overleggen of de zorgvraag past bij het aanbod. De huisarts geeft met toestemming van de patiënt de gegevens en de verwijsbrief door en ik neem zelf binnen twee werkdagen contact op.
 • Het eerste contact is telefonisch. We bespreken of de hulpvraag past binnen de praktijk en de wijze van financiering. Komt de cliënt in aanmerking voor vergoeding door een gecontracteerde gemeente of kiezen ouders voor zelf betalen? Als beide partijen akkoord zijn maken we een afspraak voor een intakegesprek.
 • De cliënt ontvangt een bevestigingsmail met een link naar een veilige internetomgeving met vragenlijsten en een zorgovereenkomst. Deze laatste moet ondertekend door beide gezag dragende ouders meegebracht worden naar het eerste gesprek. Als er twijfel is over de toestemming van een ouder komt het kind nog niet mee naar het gesprek.
 • In het eerste gesprek(ken) wordt de hulpvraag verhelderd en geanalyseerd met behulp van de ingevulde vragenlijsten. De behandelaar formuleert een probleemhypothese en behandelplan. Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Als iedereen zich in deze handelwijze kan vinden worden afspraken en evaluatiemomenten ingepland.

Als mijn praktijk geen passend zorgaanbod heeft bij de hulpvraag van de cliënt verwijs ik altijd terug naar de verwijzer. Ik adviseer de verwijzer bij het zoeken naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod.

13.  Diagnostiek en behandeling

 • De cliënt is geïnformeerd over de communicatie met mij; ik ben altijd hun aanspreekpunt.
 • Als de behandeling langer duurt dan 12 weken krijgt de huisarts een brief met het behandelplan. De cliënt is hiervan op de hoogte.
 • Ik draag zorg voor goede communicatie met cliënt en ouders over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
  • Ouders kunnen naast bellen en mailen mij tekstberichten sturen als er onverwachte veranderingen of zorgen zijn. Die zie ik ook buiten praktijktijden. Ik beantwoord ze, indien passend, zo snel mogelijk of binnen 24 uur (werkdagen)
  • Ik maak afspraken voor voortgangsgesprekken, en bij gescheiden ouders leggen we vast wie wie informeert.
 • De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in mijn praktijk op één of meerdere onderstaande manieren gemonitord:
  •  Voortgangsgangs bespreking aan de hand van de in het behandelplan gestelde behandeldoelen
  • Evaluatiemethode dossier
  • Vragenlijsten
 • Als extra informatie nodig is om het behandelplan te optimaliseren kan met toestemming van de client uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek door mij verricht worden. De resultaten worden vastgelegd in een verslag dat ouders in een toelichtend gesprek ontvangen.

  Ik reflecteer periodiek en tijdig met de cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaars en verwijzer) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling en begeleiding. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: zes weken, tenzij het voor het behandelproces eerder nodig is.

  • Kinderen tot 12 jaar: Ik bespreek met het kind zelf het verloop van de behandeling, naar aanleiding van de hulpvraag en vooraf opgestelde behandeldoelen. Daarnaast bespreek ik met de gezagdragende ouders het verloop, indien mogelijk met het kind erbij.

  • Kinderen/jongeren tussen 12 en 16 jaar: Ik bespreek met het kind/de jongere zelf het verloop van de behandeling, naar aanleiding van de hulpvraag en vooraf opgestelde behandeldoelen. Daarnaast bespreek ik met de gezag dragende ouders het verloop, zoveel mogelijk met het kind erbij.

  • Jongeren vanaf 16 jaar: Ik bespreek individueel met de jongere of de volwassene het verloop van de behandeling, naar aanleiding van de hulpvraag en vooraf opgestelde behandeldoelen. Indien dit wenselijk is in de behandeling van de cliënt en alleen met toestemming van de cliënt, bespreek ik daarna met de ouders en cliënt het verloop.

 • Ik meet de tevredenheid van de cliënten bij het afsluitende gesprek. Ik heb de beschikking over een gestandaardiseerde vragenlijst en neem die af als het passend is. Bij voorkeur doe ik dit in een open gesprek en leg ik de uitkomst vast in het dossier.

14.  Afsluiting/nazorg

 • Ik bespreek met de cliënt en eventueel zijn naasten de resultaten van de behandelingen begeleiding en de mogelijke vervolgstappen, bijvoorbeeld doorverwijzing naar de specialistische ggz of een andere discipline, follow-up contacten of overdracht aan een collega. Bijvoorbeeld de orthopedagoog van school.

  De verwijzer wordt hiervan door mij in kennis gesteld met een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar gemaakt heeft in de aan het begin van de behandeling opgestelde zorgovereenkomst.
III         OMGANG MET PATIËNTGEGEVENS

 • Ik vraag om toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt en van cliënten van 12 jaar en ouder bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals. Bijvoorbeeld artsen, wijkteam, school.
   
 • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld).
IV         ONDERTEKENING

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel in overeenstemming met het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en dat ik dit Kwaliteitshandboek naar waarheid heb ingevuld.

Drs. C.C. Bel-Zoon
Amersfoort, 19 juli 2022