Privacybeleid

Terug

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://questpsychologie.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Quest behandelt uw gegevens conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de regels van het medisch beroepsgeheim. Daarnaast hanteren wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy Statement Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Pedagogenpraktijk Quest Pedagogenpraktijk Quest, gevestigd aan Pieter Bothlaan 58 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

drs. C. Bel gaat als praktijkhouder over de gegevensbescherming van Pedagogenpraktijk Quest. Zij is te bereiken via quest@pedagoog.net

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pedagogenpraktijk Quest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– burgerservicenummer (BSN)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pedagogenpraktijk Quest verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pedagogenpraktijk Quest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Pedagogenpraktijk Quest verwerkt persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn in het kader van de Jeugdwet voor het afhandelen van de betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pedagogenpraktijk Quest neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedagogenpraktijk Quest) tussen zit. Pedagogenpraktijk Quest gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pedagogenpraktijk Quest verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pedagogenpraktijk Quest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Pedagogenpraktijk Quest gebruikt de volgende programma’s bij het verwerken en uitwisselen van gegevens:

Praktijkadministratie en elektronisch patiëntendossier; mailcontact met cliënten: Zorgadmin
Dataverkeer gemeentes: Vecozo
Gegevens uitwisselen met huisartsen en specialisten: Zorgmail
Gegevens vragenlijsten verwerken: Embloom

Met bovenstaande partijen heeft Quest bewerkersovereenkomsten afgesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pedagogenpraktijk Quest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar en volgen hiermee de richtlijnen van de beroepscode van de NVO.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedagogenpraktijk Quest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar quest@pedagoog.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van het identiteitsbewijs van de gezagdragende ouder(s) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kinderen tot 16 worden vertegenwoordigd door de gezagdragende ouder(s). Een verzoek tot verwijdering of gegevensoverdraging dient ingediend te worden met schriftelijke toestemming van alle gezagdragende partijen (ouders, voogd). Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf over hun gegevens beschikken.

Pedagogenpraktijk Quest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pedagogenpraktijk Quest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via quest@pedagoog.net

Terug